Αντιστοιχία Διατάξεων Νέου και Παλαιού Κώδικα Δικηγόρων

fekΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 
Ακαδημίας 60, 10679 Αθήνα
Τηλ. 210-33.98.270, 71

Αθήνα, 18.11.2013

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (Ν. 4194/2013, ΦΕΚ Α’ 208) ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΧΥΣΑΝΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΝΔ 3026/1954, ΦΕΚ Α’ 235) ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

 

Ν. 4194/2013 ΝΔ 3026/1954 (και άλλα νομικά κείμενα)
 
Άρθρο 1 Άρθρα 1, 38, 39 § 1. Άρθρο 1 Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος
Άρθρο 2 Άρθρο 1 Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος
Άρθρο 3 Εμμέσως παλαιό άρθρο 38
Άρθρο 4 Παλαιά άρθρα 1, 3
Άρθρο 5 Παλαιά άρθρα 45, 46, 49 § 1. Άρθρο 2 Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος
Άρθρο 6 Παλαιό άρθρο 3
Άρθρο 7 Παλαιά άρθρα 3 § 1, 62 § 1, 80.  Άρθρο 8 Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος
Άρθρο 8 Παλαιά άρθρα 62 § 2-3, 63 § 3, 4, 63Α § 1
Άρθρο 9 Παλαιά άρθρα 2 § 2, 40 § 1-2
Άρθρο 10 Παλαιά άρθρο 4, 5. Άρθρο 35 Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος
Άρθρο 11 Παλαιά άρθρα  9, 11
Άρθρο 12 Παλαιό άρθρο 10
Άρθρο 13 Παλαιά  άρθρα 6, 92Α § 1 εδ. β. ΠΔ 81/2005 άρθρο 38
Άρθρο 14 Δεν υπάρχει αντιστοιχία
Άρθρο 15 Οδγ 2005/36/ΕΚ,  αρ. 1-2-3, ΠΔ 122/2010, αρ. 2, ΠΔ 258/1987
Άρθρο 16 Άρθρο 4  ΠΔ 122/2010
Άρθρο 17 Άρθρα  5, 6, 7, 8  ΠΔ 122/2010
Άρθρο 18 Παλαιά άρθρα 12, 17
Άρθρο 19 Παλαιό άρθρο 13
Άρθρο 20 Παλαιό άρθρο 15
Άρθρο 21 Παλαιό άρθρο 14
Άρθρο 22 Παλαιά άρθρα 13 § 3, 18
Άρθρο 23 Παλαιά άρθρα 19-20,  ΥΑ 11921/ΦΕΚ 320/Β/18.2.2013
Άρθρο 24 Παλαιό άρθρο 22
Άρθρο 25 Παλαιά άρθρα 21 § 1, 4,  23 § 1
Άρθρο  26 Παλαιό άρθρο 2., Άρθρα 5, 8 του ΠΔ 81/2005
Άρθρο 27 Παλαιά άρθρα 21 § 2-3-4, 26, 83, 84
Άρθρο 28 Παλαιά άρθρα 35, 36, 37. Το παλαιό άρθρο 53 § 1 δεν έχει πλέον αντιστοιχία. Άρθρο 4 Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος
Άρθρο 29 Παλαιό άρθρο 30
Άρθρο 30 Παλαιά άρθρα 28, 29, 31 § 1. Άρθρο 12 Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος
Άρθρο 31 Παλαιό άρθρο 62 § 3
Άρθρο 32 Παλαιό άρθρο 62 § 3
Άρθρο 33 Παλαιά άρθρα 76 § 3, 80 § 1, 81,82
Άρθρο 34 Παλαιά άρθρά 38, 45. Άρθρο 4 Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος
Άρθρο 35 Παλαιά άρθρα 45 § 1, 48. Άρθρο 7 Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος
Άρθρο 36 Για την § 1παλαιά άρθρα 39, 41. Για την § 2β παλαιό άρθρο 52. Για την § 3 παλαιό άρθρο 53. Άρθρο 4 Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος
Άρθρο 37 Για την  § 1 παλαιό άρθρο 47 § 1.  Για την § 3 παλαιό άρθρο 46 § 1. Άρθρα 7, 28, 31, 36, 37, 38 Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος
Άρθρο 38 Παλαιό άρθρο 49 § 1. ΠΚ 371 § 1. Άρθρο 36 Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος
Άρθρο 39 Για την § 5 παλαιά άρθρα 49 § 2, 50 και άρθρο 70 του ν. 5383/1932. Για την § 1 παλαιό άρθρο 49 § 3. Άρθρα 111 § 6, 116 § 2, 117 § 2, 212 § 1 περ. β, 275 ΚΠΔ. Άρθρο 32 Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος
Άρθρο 40 Παλαιό άρθρο 38Α. Προστέθηκε από την 2.2.2012 με την §  1 του άρθρου 6 του ν. 4038/2012 /ΦΕΚ Α΄ 14/2.2.2012. Άρθρα 9, 10 Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος
Άρθρο 41 Κώδικας Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος
Άρθρο 42 Παλαιά άρθρα 63 § 4, 63Α,  92 Α
Άρθρο 43 Άρθρο 11 του ν. 1649/1986. Παλαιό άρθρο 63Α § 7-8
Άρθρο 44 Παλαιά άρθρα 92 § 2,  92Α § 1 περ. α, β, γ, § 2, 3. Άρθρο 22 § 1 Ν. 4024/2011.   ΚΥΑ οικ.2/844/0022/4.1.2013/ΦΕΚ Β 43.  ΚΥΑ οικ 2/17132/0022/ΦΕΚ Β΄498/28.2.2012. Ν. 4093/2012 § Β υποπαρ. Β περ. 9.  ΚΥΑ 2022210.2776/002/3.4.1997/ΦΕΚ Β 277. ΚΥΑ 85724/8615/1986/ΦΕΚ Β 565
Άρθρο 45 Παλαιό άρθρο 63Α § 4, 5, 6
Άρθρο 46 Παλαιό άρθρο 94. Άρθρο 39 § 2 Ν. 4111/2013. Πρώτο Υποπαράρτημα ΙΑ 12 περ. 2-3 Ν. 4093/2012. Άρθρο 5 Ν. 1093/1980
Άρθρο 47 Παλαιό άρθρο 63Β
Άρθρο 48 Παλαιά άρθρο 63 § 4-5, 63Α
Άρθρο 49 Παλαιό άρθρο 47 § 2.    Άρθρα   1, 2,  7, 9, 11, 33 ΠΔ 81/2005. Άρθρο 13 ΠΔ 152/2000
Άρθρο 50 Άρθρα 3, 4, 5, 8, 36  ΠΔ 81/2005
Άρθρο 51 Άρθρο 23  ΠΔ 81/2005
Άρθρο 52 Άρθρα 10, 21, 25, 34 ΠΔ 81/2005
Άρθρο 53 Άρθρα 14, 17, 18, 19  ΠΔ 81/2005
Άρθρο 54 Άρθρα 12, 13, 20, 25, 26, 27, 32, 39 ΠΔ 81/2005
Άρθρο 55 Άρθρο 27 ΠΔ 81/2005
Άρθρο 56 Άρθρα 28, 29, 30, 31, 35, 37 ΠΔ 81/2005
Άρθρο 57 Παλαιό άρθρο 91
Άρθρο 58 Παλαιά άρθρα 92 § 1, 98, 160, 161 § 1. ΚΥΑ 1117864/2297/Α0012/7.12.2007/ΦΕΚ Β 2422. Άρθρο 4 Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος
Άρθρο 59 ΚΥΑ 1117864/2297/Α0012/7.12.2007/ΦΕΚ Β 2422. Άρθρο 4 Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος
Άρθρο 60 Παλαιό άρθρο 92 § 3-6. Άρθρο 19 Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος
Άρθρο 61 Παλαιά άρθρα 96 και 96Α. ΚΥΑ 1117864/2297/Α0012/7.12.2007/ΦΕΚ Β 2422
Άρθρο 62 Παλαιό άρθρο 96Α.  Ν. 2915/2001 άρθρο 33 § 2
Άρθρο 63 Παλαιά άρθρα 98, 99, 100. Άρθρο 31 Ν. 427/1945. Άρθρο 64 Ν. 2065/1992. ΚΥΑ 1117864/2297/Α0012/2007/7.12.2007/ΦΕΚ Β 2422
Άρθρο 64 Παλαιό άρθρο 101. ΚΥΑ 1117864/2297/Α0012/2007/7.12.2007/ΦΕΚ Β 2422
Άρθρο 65 Παλαιό άρθρο 103. ΚΥΑ 1117864/2297/Α0012/2007/7.12.2007/ΦΕΚ Β 2422
Άρθρο 66 Παλαιό άρθρο 104. ΚΥΑ 1117864/2297/Α0012/2007/7.12.2007/ΦΕΚ Β 2422
Άρθρο 67 Παλαιό άρθρο 105. ΚΥΑ 1117864/2297/Α0012/2007/7.12.2007/ΦΕΚ Β 2422
Άρθρο 68 Παλαιά άρθρα 107, 109. ΚΥΑ 1117864/2297/Α0012/2007/7.12.2007/ΦΕΚ Β 2422
Άρθρο 69 Παλαιό άρθρο 110. ΚΥΑ 1117864/2297/Α0012/2007/7.12.2007/ΦΕΚ Β 2422
Άρθρο 70 Παλαιά άρθρα 116, 121, 122, 123. ΚΥΑ 1117864/2297/Α0012/2007/7.12.2007/ΦΕΚ Β 2422
Άρθρο 71 Παλαιό άρθρο 124
Άρθρο 72 Παλαιό άρθρο 127
Άρθρο 73 Παλαιό άρθρο 160
Άρθρο 74 Παλαιό άρθρο 161
Άρθρο 75 Παλαιά άρθρα 167, 168
Άρθρο 76 Παλαιό άρθρο 169
Άρθρο 77 Παλαιό άρθρο 170
Άρθρο 78 Παλαιό άρθρο 171
Άρθρο 79 Παλαιό άρθρο 172
Άρθρο 80 Παλαιό άρθρο 173
Άρθρο 81 Παλαιό άρθρο 174
Άρθρο 82 Παλαιό άρθρο 175.  Άρθρο 4 Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος
Άρθρο 83 Παλαιό άρθρο 177
Άρθρο 84 Παλαιό άρθρο 178
Άρθρο 85 Παλαιό άρθρο 179 § 3
Άρθρο 86 Παλαιό άρθρο 180
Άρθρο 87 Παλαιό άρθρο 193
Άρθρο 88 Παλαιό άρθρο 193
Άρθρο 89 Παλαιό άρθρο 194
Άρθρο 90 Παλαιό άρθρο 199
Άρθρο 91 Δεν υπάρχει αντιστοιχία
Άρθρο 92 Παλαιό άρθρο 200
Άρθρο 93 Παλαιό άρθρο 238
Άρθρο 94 Παλαιό άρθρο 234
Άρθρο 95 Παλαιά άρθρά 201, 235 § 1-4, 7
Άρθρο 96 Παλαιό άρθρο 235 § 5, 6
Άρθρο 97 Παλαιά άρθρα 216, 217
Άρθρο 98 Παλαιά άρθρα 207, 208
Άρθρο 99 Παλαιό άρθρο 209
Άρθρο 100 Παλαιά άρθρα 201, 211, 212
Άρθρο 101 Παλαιά άρθρα 213, 214
Άρθρο 102 Παλαιό άρθρο 214
Άρθρο 103 Παλαιά άρθρα 217, 220 § 2
Άρθρο 104 Παλαιά άρθρα 217 § 1, 22 § 1
Άρθρο 105 Παλαιό άρθρο 218
Άρθρο 106 Παλαιό άρθρο 219 § 1
Άρθρο 107 Παλαιό άρθρο 219 § 2-3
Άρθρο 108 Παλαιό άρθρο 291 § 4
Άρθρο 109 Παλαιό άρθρο 221
Άρθρο 110 Παλαιό άρθρο 224 § 1 εδ. γ
Άρθρο 111 Παλαιό άρθρο 222 § 1 εδ. α, β
Άρθρο 112 Παλαιό άρθρο 222 § 1 εδ. γ, δ, § 2
Άρθρο 113 Παλαιό άρθρο 223
Άρθρο 114 Παλαιό άρθρο 225
Άρθρο 115 Παλαιό άρθρο 226 § 1-4
Άρθρο 116 Παλαιό άρθρο 226 § 5
Άρθρο 117 Παλαιό άρθρο 228 § 3
Άρθρο 118 Παλαιό άρθρο 227
Άρθρο 119 Παλαιό άρθρο 228 § 4
Άρθρο 120 Παλαιό άρθρο 228 § 7
Άρθρο 121 Παλαιό άρθρο 228 § 8, 9, 10
Άρθρο 122 Παλαιό άρθρο 229 § 1 εδ. α-β
Άρθρο 123 Παλαιό άρθρο 229 § 1 εδ. γ
Άρθρο 124 Παλαιό άρθρο 229 § 2-3
Άρθρο 125 Παλαιό άρθρο 230 § 1-2
Άρθρο 126 Παλαιό άρθρο 230 § 3
Άρθρο 127 Παλαιό άρθρο 232
Άρθρο 128 Παλαιό άρθρο 198 § 1, 2 εδ. α, β
Άρθρο 129 Παλαιό άρθρο 198 § 2  εδ. γ επ.
Άρθρο 130 Άρθρα 4 περ. γ, 5, 6 του Ν. 3898/2010. ΠΔ 123/2011
Άρθρο 131 Άρθρο 8 Ν. 1330/1983. ΠΔ 168/1983
Άρθρο 132 Άρθρο 8 Ν. 1330/1983
Άρθρο 133 Παλαιά άρθρα 206, 206Β
Άρθρο 134 Παλαιό άρθρο 206
Άρθρο 135 Παλαιό άρθρο 206
Άρθρο 136 Παλαιό άρθρο 206Α
Άρθρο 137 Παλαιό άρθρο 206Γ
Άρθρο 138 Δεν υπάρχει αντιστοιχία
Άρθρο 139 Δεν υπάρχει αντιστοιχία
Άρθρο 140 Παλαιό άρθρο 64
Άρθρο 141 Παλαιό άρθρο 65
Άρθρο 142 Παλαιά άρθρα 76, 81
Άρθρο 143 Παλαιά άρθρα 79 § 3-4, 82 § 1. Άρθρο 9 § 3 ΠΔ 152/2000. Άρθρο 6 § 2 ΠΔ 258/1987
Άρθρο 144 Δεν υπάρχει αντιστοιχία
Άρθρο 145 Παλαιό άρθρο 79 § 3
Άρθρο 146 Παλαιά άρθρα 239, 242
Άρθρο 147 Παλαιά άρθρα 66, 239, 240, 241
Άρθρο 148 Παλαιά άρθρα 242, 243
Άρθρο 149 Παλαιό άρθρο 239 § 5
Άρθρο 150 Παλαιό άρθρο 67
Άρθρο 151 Παλαιό άρθρο 66
Άρθρο 152 Παλαιά άρθρο 72
Άρθρο 153 Παλαιό άρθρο 68
Άρθρο 154 Παλαιά άρθρα 72, 73 § 1-3 και άρθρο 69 για την § 10
Άρθρο 155 Παλαιά άρθρα 70, 71
Άρθρο 156 Παλαιά άρθρα 73 § 4, 74, 75
Άρθρο 157 Παλαιά άρθρο 77, 78
Άρθρο 158 Παλαιό άρθρο 243 § 2
Άρθρο 159 Παλαιά άρθρα 79, 244, 245, 246
Άρθρο 160 Άρθρο 73 § 1, 4 ΕισΝΚΠολΔ
Άρθρο 161 Άρθρο 73 § 5 ΕισΝΚΠολΔ
Άρθρο 162 Άρθρο 73 § 1 ΕισΝΚΠολΔ
Άρθρο 163 Άρθρο 73 § 2-3 ΕισΝΚΠολΔ
Άρθρο 164 Άρθρο 73 § 6 ΕισΝΚΠολΔ
Άρθρο 165 Παλαιά άρθρα 248, 249
Άρθρο 166 Παλαιό άρθρο 250
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΥΑ 1117864/2297/Α0012/2007/7.12.2007/ΦΕΚ Β 2422
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Παλαιό άρθρο 161 § 1. Άρθρο 37 § 2 Ν. 2915/2001
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Άρθρο 20 Ν. 1759/1988.  Άρθρα 2, 10 ΥΑ 95815 οικ./1963.  Εγκύκλιος  ΠΟΛ 1208/2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΗΓΗ – http://www.dsa.gr

Μια σκέψη σχετικά μέ το “Αντιστοιχία Διατάξεων Νέου και Παλαιού Κώδικα Δικηγόρων

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s